Kako se registrovati za rad u oblasti zapošljavanja?

1. Ko izdaje dozvolu za rad agencijama za zapošljavanje i na koji vremenski period?

Odgovor:

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, kao ministarstvo nadležno za poslove zapošljavanja, izdaje dozvolu za rad agencijama za zapošljavanje na osnovu pismenog zahteva ako agencija ispunjava uslove u pogledu prostorne i tehničke opremljenosti i stručne osposobljenosti zaposlenih. Dozvola za rad se izdaje na period od pet godina i može se produžiti.

2. Ko može osnovati agenciju za zapošljavanje?

Odgovor:

Agenciju za zapošljavanje, u skladu sa Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS”, br. 36/09 i 88/10), osnivaju pravna i fizička lica radi obavljanja poslova zapošljavanja, i to:

 1. obaveštavanja o mogućnostima i uslovima za zapošljavanje
 2. posredovanja u zapošljavanju u zemlji i inostranstvu;
 3. profesionalne orijentacije i savetovanja o planiranju karijere;
 4. sprovođenja pojedinih mera aktivne politike zapošljavanja, na osnovu ugovora sa Nacionalnom službom za zapošljavanje.

Dozvola za rad se može izdati agenciji koja ima zaposleno najmanje jedno lice sa visokom stručnom spremom i položenim ispitom za rad u zapošljavanju. Nakon dobijene dozvole za rad, agencija se upisuje u registar Agencije za privredne registre, nakon čega može obavljati poslove zapošljavanja.

3. Koji je postupak polaganja ispita za rad u zapošljavanju i ko ima obavezu polaganja ispita?

Odgovor:

Ispit za rad u zapošljavanju se organizuje i održava u Sektoru za zapošljavanje, u zavisnosti od broja kandidata, jednom mesečno. Sastoji se iz opšteg i posebnog dela i polaže se pred Komisijom za polaganje ispita za rad u zapošljavanju koju čine predstavnici Sektora za zapošljavanje, Sektora za rad i Nacionalne službe za zapošljavanje.

Obavezu polaganja ispita za rad u zapošljavanju imaju sva lica koja obavljaju poslove zapošljavanja u agenciji za zapošljavanje, kao i zaposleni u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Polaganje ispita za rad u zapošljavanju je besplatno.

Program i način polaganja ispita propisan je Pravilnikom o prostornim i tehničkim uslovima za rad agencije za zapošljavanje, uslovima stručne osposobljenosti zaposlenih, programu, sadržini i načinu polaganja ispita za rad u zapošljavanju („Sl. glasnik RS”, br. 98/09).

4. Koja su dokumenata neophodna za izdavanje/produženje dozvole za rad agencijama za zapošljavanje? 

Odgovor:

Za izdavanje ili produženje dozvole za rad agencija za zapošljavanje neophodno je priložiti sledeća dokumenta:

 1. Zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje poslova zapošljavanja;
 2. Pravni osnov za korišćenje prostorija (ugovor o zakupu prostora, vlasnički list i sl.);
 3. Planski prikaz radnih prostorija, površina radnih prostorija sa navedenom spratnošću;
 4. Spisak neophodne kancelarijske opreme kojom raspolaže;
 5. Dokaz o broju zaposlenih lica, njihovom nivou obrazovanja, zanimanju i naznaka koje poslove obavljaju (spisak zaposlenih- M-A obrazac);
 6. Overena diploma – dokaz o stepenu stručne spreme svih zaposlenih koji vrše poslove zapošljavanja;
 7. Uverenje da nije pokrenuta istraga niti se vodi krivični postupak – za sva lica koja vrše poslove zapošljavanja;
 8. Kopija uverenja o položenom ispitu za rad u zapošljavanju – za sva lica koja vrše poslove zapošljavanja.

5. Ko vodi registar izdatih dozvola za rad?

Odgovor:

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike vodi registar izdatih dozvola za rad. Spisak osnovanih agencija za zapošljavanje sa detaljnim kontakt podacima, nalaze se na sajtu ministarstva. Broj registrovanih agencija za zapošljavanje trenutno iznosi 58.

6. Ko vrši nadzor nad radom agencija za zapošljavanje?

Odgovor:

Nadzor nad radom agencija za zapošljavanje vrši Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike – Sektor za zapošljavanje.U skladu sa Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS”, br. 36/09 i 88/10) i Pravilnikom o prostornim i tehničkim uslovima za rad agencije za zapošljavanje, uslovima stručne osposobljenosti zaposlenih, programu, sadržini i načinu polaganja ispita za rad u zapošljavanju („Sl. glasnik RS”, br. 98/09) sagledava se ispunjenost uslova i izdaju dozvole za rad agencijama, produžavaju se i oduzimaju dozvole za rad, vrši se obilazak i daju nalozi i instrukcije za rad.

 

Izvor: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja